Kişisel Verileri Koruma Kanunu

 1. KVKK Başvuru Formu

Kitap ve Yayın ile ticari ilişkilerimiz kapsamında ve/veya çalışan/işveren paylaştığınız kişisel verileriniz, Kitap ve Yayın , kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini ve hukuka uygun olarak işlenmesini ve erişilmesini sağlamak için KVK Kurumunun belirlemiş olduğu gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaya özen göstermektedir.

Bu kapsamda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında şirketimize başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel verisi işlenen kişiler;

 • Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde hataların düzeltilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı veri işleme nedeniyle zararın ortaya çıkması halinde zararını giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptirler.

Kanun’un 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda şirketimize yapacağınız başvuruları, aşağıdaki linkte bulabileceğiniz Başvuru Formu’nun çıktısını alarak;

 • Başvuru sahibinin ıslak imzalı şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Kayıtlı elektronik posta yoluyla,
 • Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi ile,
 • Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunmayan elektronik posta adresinden mobil imza, e-imza içerecek biçimde

iletebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA METNİ

Şirketimiz Kitap ve Yayın (“Kitap ve Yayın ” ve/veya “Şirket”), müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin Kitap ve Yayın tarafından gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızanıza başvurmaktadır.

Siz müşterilerimizin memnuniyetinin sağlanması amacıyla işlenmesi gereken kişisel verilerinizden bazıları; Kanun’da yer alan ve rızaya tabi olmayan veri işleme şartlarının kapsamında olmaması nedeniyle, ancak siz müşterilerimizin konu özelinde beyan edeceği açık rızanıza bağlı olarak aşağıda belirtilen amaçlarla işlenecektir.

Açık rıza gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren süreçlerde de Aydınlatma Metni’nde belirtilen temel prensiplere uygun veri işlenmektedir.

Kitap ve Yayın internet sitesi üzerinden alınmakta olan kişisel verileriniz (kimlik, iletişim, müşteri işlem ve diğer bilgiler); müşterilere yönelik reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda müşterinin tercih ettiği iletişim kanalı üzerinden iletişime geçilmesi, müşterilere yönelik ve kişiye özel kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, müşteri deneyiminin artırılması için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası, Kitap ve Yayın ’a ait internet sitesinin işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, marka algısının ölçülmesi ve iyileştirilmesi, Kitap ve Yayın ’ın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilmesi amaçları da dahil olmak üzere Kitap ve Yayın ’ın ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Kitap ve Yayın ’ın sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında müşterinin vereceği onay doğrultusunda işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak Kitap ve Yayın’ın tedarikçileri, iş ortakları, iştirakleri, hissedarları ile paylaşılabilecektir.

Bu bağlamda vermiş olduğunuz açık rızanızı aşağıdaki alandan geri alabilir veya yukarıda belirtilen işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere rıza verebilirsiniz.